9 vragen over waarom de VN-top over biodiversiteit ook relevant is voor jouw bedrijf

Wist jij dat er in december 2022 een grote top aankomt die bepalend gaat zijn voor de natuur? Deze milieuconferentie heet COP 15 en de uitkomsten hebben enorme impact op het bedrijfsleven. Wat ligt er op tafel in Montreal en waarom is deze top relevant voor jouw onderneming? We beantwoorden negen vragen over de top, waar deelnemers het ‘Parijsakkoord voor de natuur’ gaan vastleggen.

1. Waarom een top over biodiversiteit?

Het verlies van biodiversiteit en de achteruitgang van ecosystemen is een van de grootste bedreigingen voor de mensheid. Het is ook een wezenlijk risico voor het bedrijfsleven. Daarom is het van cruciaal belang dat er een ambitieus internationaal akkoord rondom biodiversiteit komt.

2. Waar gaat het om in Montreal?

Je moet deze top zien als het Parijsakkoord voor de natuur. In Canada gaan 194 landen onderhandelen over internationale afspraken voor het beschermen van de mondiale biodiversiteit. We gaan proberen om onze relatie met de natuur te herstellen. Onder meer door nieuwe beschermde gebieden te creëren, maar ook door het kijken naar ons productie- en consumptiegedrag. Het belang van de natuur moet onderdeel worden van onze besluitvorming.

3. En waarom is deze top relevant voor bedrijven?

Of je nou in de chemie, agrifood of gebouwde omgeving werkt, elk bedrijf is afhankelijk van biodiversiteit. Bedrijven gebruiken natuurlijke grondstoffen en vertrouwen op ecosystemen voor schoon water, lucht en een vruchtbare grond. Denk aan de productie van voedsel of kunststof. Als natuurlijke hulpbronnen verdwijnen, heeft dat grote bedrijfseconomische gevolgen. Bedrijven moeten dus in actie komen.

4. Noem eens een voorbeeld van een relevant thema dat in Montreal op tafel ligt.

Het lijkt erop dat dat alle grote bedrijven moeten gaan rapporteren over hun impact op en afhankelijkheden van de natuur en dat ook openbaar moeten maken. Vervolgens moeten ze hun negatieve impact op de biodiversiteit terugbrengen. Met hoeveel precies? Dat ligt nog op de onderhandeltafel. Bedrijven kunnen op deze afspraken nu nog invloed uitoefenen.

5. Over deze afspraak, om te rapporteren over biodiversiteit, heeft Business for Nature een petitie gemaakt. Wat staat er in die petitie?

Business for Nature wil dat grote bedrijven en financiële instellingen verplicht gaan rapporteren over hun impact en afhankelijkheid van de biodiversiteit. Daarnaast moeten bedrijven en financiële instellingen als duidelijk doel hebben om de negatieve effecten te verminderen en de positieve effecten te vergroten.

6. Hoeft het mkb dit niet op te pakken?

As we speak, wordt er nog over onderhandeld maar nu lijkt het erop dat vooral grote bedrijven moeten gaan rapporteren over biodiversiteit. Natuurlijk heeft dat ook effect op hun toeleveranciers, waarvan sommige mkb’ers zijn. Die moeten dan dus wel de juiste informatie kunnen leveren. Idealistisch gezien, geldt natuurlijk dat alle bedrijven hun negatieve impact op biodiversiteit moeten verminderen.

7. En wat levert dit op?

Iets abstracts als biodiversiteit wordt een leidend onderwerp in het bedrijfsleven. Zo zorgen we ervoor dat onze natuur wordt beschermd in plaats van het achteloos te gebruiken.

8. Zijn bedrijven hier eigenlijk al mee bezig?

Ja, zeker! Zo ontwikkelde Ballast Nedam Development samen met partners een klimaatpositief natuurhuis van stro. Ook andere MVO Nederland-partners zijn bezig om natuur meer te integreren in hun bedrijfsvoering.

9. Wat kun je als bedrijf nu al doen?

Natuurlijk kapitaal is niet het meest eenvoudige onderwerp om mee aan de slag te gaan, wel een van de meest impactvolle. Daarom hebben wij voor jou een werkbaar en praktisch stappenplan gemaakt dat jou als bedrijf helpt bij het integreren van de natuur in je bedrijfsvoering. Zodat ook jouw bedrijf toekomstbestendig wordt.